New Video: Problem – “My Squad” (Snapchat Video)

Check out my boy Problem in his new Snapchat Video for “My Squad.” Enjoy!